XVIII. České a slovenské sympozium
o arytmiích a kardiostimulaci

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
10.11.2021

Stimulace převodního systému je zlomem na cestě k fyziologické stimulaci

Cílem kardiostimulační léčby je maximálně fyziologická stimulace. Co tento požadavek v praxi znamená? Jaké jsou hlavní výhody stimulace převodního systému? Ve srovnání s tím jsou nevýhody méně významné, mohl byste ale zmínit i limity metody? …

doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Inzerce
Inzerce
Zhlédnout
09.11.2021

Kde se ustálí místo pro renální denervaci?

Očekávání spojená s renální derervací se pohybovala po poměrně dramatické trajektorii. Po velkých počátečních nadějích přišlo spolu s výsledky studie Symplicity 3 prudké zklamání. V další fázi si pak metoda hledala své reálné místo. Kde se podle vás toto hledání ustálilo?

prof. MUDr. et Mgr.  Alan Bulava, Ph.D.,
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Inzerce
Inzerce
Zhlédnout
09.11.2021

Umělá inteligence v kardiologii

Do jaké míry umělá inteligence vstupuje do kardiologie? Ve kterých oblastech má již reálné využití?

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.
předsedkyně pracovní skupiny KardioTech

Inzerce
Inzerce
Zhlédnout
09.11.2021

Jak jsou ICD efektivní v prevenci náhlé srdeční smrti

Co se na základě dostupných dat dá říci u účinnosti ICD v prevenci náhlé srdeční smrti?

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

KardioTech je vidět

O čem v současnosti v rámci pracovní skupiny KardioTech jednáte, o co se snažíte? Zvyšuje se v čase prestiž této zdravotnické profese? Kdo jsou vaši členové? Jaké mají profesní zázemí?

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.
předsedkyně pracovní skupiny KardioTech

Zhlédnout
09.11.2021
Zhlédnout
09.11.2021

Extrakce elektrod jsou jedním z nejobtížnějších výkonů v kardiologii

V Nemocnici na Homolce funguje etablovaný program extrakce elektrod kardiostimulátorů a defibrilátorů. Co vše musí být zajištěno, aby tyto výkony proběhly pro pacienta bezpečně?

MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

COVID-19 implantace kardiostimulátorů neohrozil

Na sympoziu jste prezentoval aktuální analýzy registru kardiostimulací v České republice. Co z nich vyplývá například o dopadu epidemie COVID-19 na tento typ léčby? Dá se z těchto dat vyčíst, jak velký podíl nemocných podstupuje stimulaci převodního systému srdečního, tedy moderní a vysoce fyziologickou metodu stimulace?

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Zhlédnout
09.11.2021
Zhlédnout
09.11.2021

Nemocní s vasovagální synkopou už nemusejí být odkázáni na kardiostimulátor

Jak se mění přístup k nemocným s vasovagální synkopou?

prof. MUDr. et Mgr.  Alan Bulava, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Co důležitého přinášejí aktuální guidelines pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní

Které aspekty aktuálních evropských guidelines pro management fibrilace síní byste zdůraznila? Kde vidíte hlavní změny oproti předchozímu dokumentu?

MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
09.11.2021
Zhlédnout
09.11.2021

Co řeší výbor České asociace pro srdeční rytmus

Jaká témata se v současné době snažíte posunout v rámci České asociace pro srdeční rytmus? Letošní sympozium o arytmiích a kardiostimulaci po pause dané epidemií COVID-19 bylo jednou z prvních kardiologických akcí, kde se mohou účastníci reálně sejít. Jak moc těžké bylo kongres uspořádat?

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční rytmus

Prostor pro stimulaci levého Tawarova raménka se rychle rozšiřuje

Stimulace převodního systému se pomalu rozšiřuje napříč českými centry. Kromě stimulace Hisova svazku stále častěji jde o stimulaci levého Tawarova raménka. Co stojí za tímto konceptem?

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Zhlédnout
09.11.2021
Zhlédnout
09.11.2021

Kam směřuje elektrofyziologická léčba v dětském věku?

Jak se v posledních letech vyvíjí elektrostimulační léčba pediatrických pacientů? A co se aktuálně mění, pokud jde o ablační léčbu závažných arytmií v dětském věku?

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Kam směřuje léčba komorových tachykardií?

Ve své slavnostní úvodní přednášce jste se věnoval aktuálním trendům v léčbě komorových tachykardií. Kam se jejich terapie ubírá?

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční rytmus

Zhlédnout
09.11.2021
Zhlédnout
08.11.2021

Leadless stimulace po dekádě čeká další zlom

V roce 2012 došlo v Nemocnici Na Homolce k celosvětově prioritní implantaci „bezdrátového“ – leadless – kardiostimulátoru. Kam se od té doby tento koncept posunul?

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Co stojí za potenciálem ireverzibilní elektroporace?

Ireverzibilní elektroporace podle všeho zásadně změní intervenční léčbu arytmií. Vy jste byli u jejího počátku. Mohl byste shrnout, jako cestu tato metoda ušla až do současnosti?

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
08.11.2021
Zhlédnout
08.11.2021

Ablace s využitím pulsního pole představuje revoluci v arytmologii

Jednou z jednotících linek programu sympozia jsou první zkušenosti s ablačními výkony s využitím pulsního pole, tedy ireverzibilní elektroporací. Zatím se zdá, že tato metoda má některé zcela zásadní výhody a jen málo limitů. Bude podle vás v dohledné dominovat? Vy už s ireverzibilní elektroporací máte poměrně rozsáhlé zkušenosti. Jak u této metody probíhá křivka učení?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Kdy poslat pacienta se závažnou arytmií na CyberKnife

Vaše pracoviště od roku 2014 léčí nemocné s recidivujícími komorovými arytmiemi na přístroji CyberKnife. Mohl byste shrnout, s jakými výsledky tento výkon provádíte a u kterých pacientů je stereotaktický radiochirurgický zákrok indikován?

doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.,
Onkologická klininika FN a LF OU Ostrava

Zhlédnout
08.11.2021
Zhlédnout
08.11.2021

Co vyplývá z aktuálních analýz českého registru ICD?

Na sympoziu jste prezentoval aktuální data z registru ICD. Co se z nich dá vyčíst důležitého?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Zlatý partner

Hlavní partner

*/?>